Agenda ALV 20 juni 2017 20.00 uur

14-6 Nieuws

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Concept notulen ALV 22 november 2016

4. Contributie 2017/2018

5. Begroting 2017/2018

6. Samenstelling bestuur

7. Rondvraag

8. Sluiting