Gedragsregels bij HCW

We zien het helaas dagelijks om ons heen. De maatschappij verandert en verhardt en ook de hockeysport verandert daar in mee. Hockey moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen spelen. Dit vraagt om afspraken, welke door het Bestuur en de Commissies actief worden uitgedragen. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van afspraken.
Hiervoor hebben wij een aantal afspraken geformuleerd omtrent gedrag waar iedereen zich aan dient te houden. Afwijkend gedrag tolereren wij bij HCW nieten zullen leiden tot maatregelen.

Doelstelling:

HCW wil alle leden laten genieten van hockey. Enthousiasme,ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Hierbinnen is geen plaats voor verbaal en/of fysiek geweld, pestgedrag, (seksuele)intimidatie en discriminatie op grond van geloof, huidskleur, geslacht en seksuele geaardheid.
Over wie gaat het? Iedereen die lid is van HCW wordt geacht van de afspraken op de hoogte te zijn en deze na te leven. Ditzelfde verwachten wij van ouders/verzorgers van leden.
De afspraken moeten door iedereen bij HCW worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.
Waarover gaat het? Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Het gaat over wat we normaal en niet normaal vinden.

Afspraken voor de speler

· Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.

· Neemt zoveel mogelijk deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/coach als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.

· Is bij de training minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig.

· Is voor een wedstrijd op het aangegeven verzameltijd aanwezig.

· Tijdens de trainingen en wedstrijden wordt een mondbeschermer (bitje) gedragen.

· Heeft respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de begeleider en het publiek.

· Bedankt na afloop de scheidsrechters voor het fluiten.

· Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, ook al is de speler het daar niet mee eens.

· Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag hockeyen.

Afspraken richting scheidsrechter(s)

· Zonder scheidsrechter geen wedstrijd. Het zijnen blijven vrijwilligers.

· Alle leden, coaches en ouders van een hockeyvereniging zijn verantwoordelijk voor het normale gedrag ten opzichte van de arbitrage.

· Onder misplaatst gedrag wordt verstaan: verbaal of fysiek geweld, intimidatie en discriminatie.

· Indien iemand zich aan misplaatst gedrag schuldig maakt zal deze op zijn of haar gedrag worden aangesproken en indien nodig worden verdere maatregelen genomen.

· Indien bestuursleden, trainers, toeschouwers en andere leden het niet eens zijn met de beslissing van de scheidsrechter onthouden zij zich van misplaatst gedrag.

· De scheidsrechter mag de betreffende persoon aanspreken op zijn/haar gedrag.

· Indien na de wedstrijd een discussie wordt voortgezet, dienen de normale, gangbare beleefdheidsnormen in acht genomen te worden.

Afspraken voor de trainer/coach

· Alle afspraken van anderen zijn uiteraard ook op de begeleiders en trainers van toepassing.

· Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.

· Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers,scheidsrechters en tegenstanders.

· Is op tijd aanwezig voor trainingen cq. uit- en thuiswedstrijden.

· Ontvangt de (begeleiders van de) tegenpartij ende scheidsrechter.

· Verzorgt in overleg met de trainer de opstellingen coaching van het team tijdens de wedstrijden.

· Bedankt na afloop de scheidsrechters en coach van de tegenstander.

· Rapporteert wangedrag of andere problemen aaneen bestuurslid van de vereniging.

· Brengt spelers zoveel mogelijk plezier.

Afspraken voor de ouders/verzorgers

· Alle afspraken van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

· Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.

· Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders.Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.

· Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.

· Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.

· Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training,begeleiding of organisatie kan, maar dan alleen opbouwend.

Gedragsregels sportbegeleiders

Door NOC*NSF zijn - rond het onderwerp van seksuele intimidatie - gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. deze regels zijn door alle landelijke sportbonden (dus ook de KNHB) onderschreven. Deze gedragsregels vind je als je inlogt en kiest voor Club (bovenin beeld), Documenten. HCW eist dat alle begeleiders zich aan deze regels houden.
Zoals aangegeven is HCW een club waar in iedereen met veel plezier en naar eigen mogelijkheden moet kunnen hockeyen. Voorwaarde hiervoor is dat iedereen dit kan doen in volle vrijheid, zonder angst en zonder slachtoffer te zijn van fysiek en/of verbaal geweld, intimidatie of discriminatie. Hiervoor is het belangrijk dat mensen op hun gedrag worden aangesproken. Dit is uiteraard een taak van bestuurs- en commissieleden maar zij staan hierin niet alleen; iedereen die lid of toeschouwer is van HCW heeft deze verantwoordelijkheid.

Vertrouwenspersoon

Alhoewel de leden altijd hun toevlucht kunnen zoeken bij bestuurs- en commissieleden kan het voorkomen dat ze met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen maar wel de behoefte hebben om het hart te kunnen luchten.
Soms volstaat hierbij een luisterend oor maar soms vraagt een probleem of een klacht om een oplossing. Hierbij kan een taak zijn weggelegd voor een vertrouwenspersoon.
Bij HCW is een vertrouwenspersoon aangesteld met als taak om onafhankelijk van het bestuur en de club te helpen om problemen en conflicten adequaat en discreet op te lossen. De vertrouwens-persoon is in eerste instantie per e-mail te bereiken op: [email protected]

 
Inloggen
Hoofdsponsors
Sponsors