Party Policy

De Evenementen/Party Policy
Locatie: Hockey club Waddinxveen
Datum: Juni 2023

De Evenementen/Party Policy, opgesteld door de Evenementencommissie van Hockeyclub Waddinxveen, is gebaseerd op gangbare normen en waarden binnen de Nederlandse samenleving en is tevens in overeenstemming met het Huishoudelijk Reglement van HCW en draagt daarmee de goedkeuring van het bestuur. De Party Policy is gemaakt enerzijds voor het waarborgen van het succesvol verlopen van evenementen en feesten, anderzijds om het daarbij behorende positieve imago te behoudendoor uw en ons plezier en veiligheid te garanderen.

De Evenementen/Party Policy bestaat uit reglementen en omschrijvingen van de reglementen waaruit moet blijken hoe men de richtlijnen moet interpreteren. Deze reglementen zijn te allen tijde van kracht tijdens een evenementen of hockeyfeest. Het bestuur van HCW en de feestcommissie behouden zich het recht voor om de reglementen aan te passen of te wijzigen.

De Party Policy zal uitgevoerd worden door bestuursleden, commissieleden, barbediening alsmede de daartoe bevoegde personen die de betreffende diensten draaien namens de Hockeyclub Waddinxveen.

Onder evenementen vallen:
Minislaapweekend; Pietentraining; Jongste jeugd-dag; Final-Friday; Super Sunday; Biercantus; Oliebollen + bitterballen toernooi; Hockeyfeesten (voor iedere leeftijd); Hockey- en/of zaaltoernooien;

Overige evenementen georganiseerd door evenementen commissie en toernooi commissie in opdracht van hockeyclub Waddinxveen.

Reg. 1) Algemeen
Indien men het terrein van Hockeyclub Waddinxveen betreedt of deelneemt aan een evenement, wordt men geacht zich te onderwerpen aan de Evenementen/Party Policy.Aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen zowel op het terrein als in het clubgebouw van Hockeyclub Waddinxveen dienen stipt opgevolgd te worden.

Reg. 2) Brandbeveiliging
Raak bij brand niet in paniek. Waarschuw onmiddellijk het dichtstbijzijnde bestuurslid of commissielid of de barbediening.

Reg. 3) EHBO
Bij de bar is een verbandtrommel aanwezig, zodat eerste hulp kan worden verleend.
Daarnaast is er, in geval van calimiteiten, een AED kast beschikbaar. Tevens zijn er BHV'ers aanwezig die de gewenste hulp waar nodig kunnen verlenen.

Reg. 4) Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen dient men bij de bar in te leveren. Bij eventuele vragen over de gevonden voorwerpen kan er contact worden opgenomen met [email protected].

Reg. 5) Gebruik garderobe
Wanneer men Hockeyclub Waddinxveen tijdens een feest bezoekt, is het mogelijk zijn/haar jas/pet/cape af te geven bij de garderobe. Hierop zijn de volgende voorwaarden van kracht.

  1. Als men zijn/haar garderobenummer kwijt is, moet men wachten tot na sluitingstijd om te kijken of zijn/haar jas er nog is.
  2. HC Waddinxveen is niet verantwoordelijk voor het verlies van bezittingen welke achtergelaten worden in en rondom de garderobe.
  3. De garderobe is vrijwillig te gebruiken. De evenementencommissie opent en sluit de garderobe op aangegeven momenten. Andere momenten zal deze gesloten blijven en wordt deze alleen geopend indien de situatie hiernaar vraagt.

Reg. 6) Eigendommen en aansprakelijkheid
Het is ten strengste verboden eigendommen van zowel Hockeyclub Waddinxveen als de eigendommen van derden te ontvreemden en mee te nemen buiten het gebouw/terrein. Bij beschadiging van eigendommen van Hockeyclub Waddinxveen is de veroorzaker aansprakelijk voor de reparatie- en/of vervangingskosten. Eventuele aangifte bij politie zal in overweging genomen worden. Bij ontvreemding van eigendommen van derden zal dit onderling geregeld moeten worden, aangezien Hockeyclub Waddinxveen niet aansprakelijk is voor diefstal van eigendommen van derden. Indien men betrapt wordt op het ontvreemden van eigendommen zal te allen tijde, zonder overleg, de politie worden gewaarschuwd en zal u verwijderd worden van ons terrein met mogelijke ontzegging van andere evenementen.

Reg. 7) Handel in goederen
Het is ten strengste verboden in of rond Hockeyclub Waddinxveen goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling. Indien dit verbod wordt overtreden zal, zonder overleg, de politie worden gewaarschuwd en zal u verwijderd worden van ons terrein.

Reg. 8) Ongewenste intimiteiten
Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. Indien men hierop betrapt wordt, zal verwijdering van het feest volgen met mogelijke ontzegging van andere evenementen.

Reg. 9) Wapens
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Bij wapenbezit zal te allen tijde, zonder overleg, de politie worden gewaarschuwd en zal u verwijderd worden van ons terrein met mogelijke ontzegging van andere evenementen.

Reg. 10) Parkeren/rijwielstalling
Men dient zijn/haar voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast ondervinden. Indien men zich niet hieraan houdt, loopt men het risico dat zijn/haar voertuig/fiets wordt verwijderd. Hockeyclub Waddinxveen stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal.

Reg. 11) Verdovende middelen
Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Indien men hierop betrapt wordt, zal Hockeyclub Waddinxveen te allen tijde, zonder overleg, de politie waarschuwen. Tevens zal u verwijderd worden van ons terrein met mogelijke ontzegging van andere evenementen.

Reg. 12) Weigeren Toegang
Iedereen die zich vooraf schuldig maakt aan overmatig alcoholgebruik (ter beoordeling aan de evenementencommissie) kan de toegang per direct worden ontzegd. Ook de introducés van de betreffende persoon zullen dan geen toegang krijgen tot het feest. Het reeds betaalde entreegeld zal niet worden gerestitueerd.

Indien men zich schuldig maakt aan maatschappelijk onverantwoord gedrag (ter beoordeling aan de evenementencommissie en of daartoe bevoegd persoon), zal uitzetting volgen. Eventuele introducés zullen dan ook Hockeyclub Waddinxveen moeten verlaten. Voor dit laatste geldt ook de ommekeerregel. Maakt een introducé zich schuldig aan dergelijk maatschappelijk onverantwoord gedrag, zal het lid dat hem/haar geïntroduceerd heeft eveneens Hockeyclub Waddinxveen moeten verlaten. Indien de toegang is geweigerd, dient men het terrein van Hockeyclub Waddinxveen direct te verlaten. Indien men hieraan weigert gehoor te geven, zal te allen tijde, zonder overleg, de politie gewaarschuwd worden, gevolgd door mogelijke ontzegging van andere evenementen.

Indien men geen lid is van Hockeyclub Waddinxveen kan te alle tijden de toegang worden geweigerd.

Reg. 13) Alcoholische Dranken
Onder de 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken. Bij twijfel dient men zich aan de barbediening te kunnen legitimeren. Geen legitimatie betekent geen alcohol. Alcohol wordt alleen geschonken aan personen met een alcoholbandje, welke wordt verkregen door een bevoegd persoon. Aan bezoekers van het feest onder de 18 jaar wordt überhaupt geen alcohol geschonken. Ook is het feestgangers van 18 jaar of ouder verboden om alcohol te geven aan hen die jonger dan 18 jaar zijn. Overtreding van dit verbod kan leiden tot verwijdering van het feest door de feestcommissie.

Reg. 14) Verwijdering tijdens evenementen of feesten
U zult verwijderd worden van het terrein als u te veel alcohol heeft genuttigd en niet normaal kan functioneren. Wij zullen aan een kennis van u vragen u thuis te brengen. Bent u onder de leeftijd van 18 jaar en onder invloed, zullen uw ouders of vertegenwoordigers verwittigd worden om u op te halen. Of u verwijderd wordt, wordt bepaald door daartoe bevoegd persoon.

Indien u zonder toestemming tijdens evenementen op ons terrein komt, wordt u verwijderd met mogelijke ontzegging van volgende evenementen. Hieronder valt ook toegang met een niet-legitiem toegangskaartje of verkregen toegang zonder toegangskaartje. Bij overtreding hiervan zult u verwijderd worden met mogelijke ontzegging van andere evenementen.

Reg. 15) Legitimatie
Gedurende het gehele feest zijn bestuursleden, commissieleden, barbedienden alsmede de daartoe bevoegde personen gerechtigd men naar hun legitimatie te vragen. Voor de toegang is men ook verplicht zich te legitimeren (voor zover de bezoeker 14 jaar en ouder is). Zonder legitimatie geen toegang.

Reg. 16) Klachten
Wanneer men klachten van welke aard ook heeft, kan men deze bij bestuurs- of commissieleden of barbedienden melden. Klachten dient men altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.

Reg. 17) Aanwezigheid fotograaf
Tijdens onze evenementen/feesten zullen er foto’s gemaakt worden en mogelijk gepubliceerd worden op onze website, Facebook of Instagram. Deze foto’s worden gepubliceerd om een sfeerimpressie te geven van onze evenementen. Hieronder vallen: groepsfoto’s, sportfoto’s en sfeerfoto’s.

Bij inschrijving of kopen van een kaartje gaat u akkoord dat deze foto’s geplaatst worden op onze sociale media. Mocht u hierop tegen zijn dient u dit te melden via [email protected]. Via deze route kunnen we rekening houden met u en zoeken we gezamenlijk naar een passende oplossing. Mochten wij per ongeluk toch een foto plaatsen tegen uw wil in, meldt dit dan via [email protected]. De foto zal opvolgend zo spoedig mogelijk verwijderd worden. Gelieve in het verzoek te vermelden welke foto het betreft.

Reg. 18) Privacy
Wij verzamelen alleen benodigde gegevens die wij nodig hebben om een evenement te organiseren, dit is mogelijk zonder toestemming. Deze gegevens worden 7 dagen na het evenement verwijderd. Wij zullen alleen in BCC mailen om uw privacy te waarborgen.