24 november Algemene Ledenvergadering

6-11 Nieuws

In verband met het vaststellen van het jaarverslag en de jaarafsluiting van het hockeyseizoen 2014-2015 nodigt het bestuur van HCW alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 24 november a.s.

De conceptnotulen en het jaarverslag kunt u vinden bij documenten achter het beveiligde gedeelte van de website.

AGENDA

1.             Opening

2.             Mededelingen en ingekomen stukken

3.             Samenstelling Bestuur

4.             Concept notulen ALV 9 juni 2015

5.             Veiligheidsplan

6.             Jaarverslagen van de diverse commissies

7.             Financieel jaarverslag

8.             Verslag van de Kascommissie

9.             Goedkeuring jaarverslag, alsmede verlening decharge aan het bestuur

10.          Benoeming leden kascommissie

11.          Rondvraag

12.          Trekking obligaties

13.          Sluiting