Algemene Ledenvergadering 22 november 2016

10-11 Nieuws Graag nodigt het bestuur van HCW u uit voor de najaars-ALV op 22 november a.s. om 20.00 uur in ons eigen clubhuis.

De concept notulen van de ALV van 24 juni jl. vindt u in LISA team (het besloten gedeelte van de site).

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Samenstelling Bestuur

4. Concept notulen ALV 15 juni 2016

5. Jaarverslagen van de diverse commissies

6. Financieel jaarverslag

7. Verslag van de Kascommissie

8. Goedkeuring jaarverslag, alsmede verlening decharge aan het bestuur

9. Benoeming leden kascommissie

10. Rondvraag

11. Trekking obligaties

12. Sluiting